Žymių kraštiečių sukakčių kalendorius 2018 m.

 

 

SAUSIS

3 d. – 95 metai, kai (1923) Gižų k., Vilkaviškio aps. gimė Krašauskas Sigitas - išeivijos lietuvių sporto organizatorius, žurnalistas. Mirė 2007 08 25 Toronte (Kanada).

3 d. – 90 metų, kai (1928) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Marazas Stanislovas – inžinierius, elektrikas, technikos mokslų daktaras.

5 d. – 110 metų, kai (1908) Parausių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Ignaitis Andrius - fizikas. Mirė 1988 01 05 Woodhavene, NY.

23 d. – 120 metų, kai (1898) Geisteriškių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Gurevičius Kostas - choro ir orkestro dirigentas, pedagogas. Mirė 1990 09 12 Marijampolėje.

24 d. – 110 metų, kai (1908) Majoriškių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Tamošaitis Liudas ekonomistas, fotografas, visuomenės veikėjas.

26 d. – 130 metų, kai (1888) Naudžių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Valaitis Jonas - pedagogas, rašytojas, vertėjas. Mirė 1984 01 05 Floridoje.

27 d. – 140 metų, kai (1878) Pocviečio k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Prapuolenis Bronius - inžinierius, pedagogas, publicistas. Mirė 1965 07 18 Orland Parke, IL.

28 d. – 105 metai, kai (1913) Vaičlaukio k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Žvingila Vincas - liaudies meistras. Mirė 2003 04 10.

29 d. – 85 metai, kai (1933) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Paliokas Kęstutis – tapytojas. Mirė 1978 06 01 Kaune.

29 d. – 120 metų, kai (1898) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Staugaitis Juozas – Lietuvos kariuomenės veikėjas.

 

VASARIS

2 d. – 110 metų, kai (1908) Adamarinos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Krivickas Blažiejus - tautodailininkas. Mirė 1988 m. Marijampolėje.

6 d. – 80 metų, kai (1938) Vilkaviškyje gimė Kulikauskas Edmundas - elektrotechnikos inžinierius.

10 d. – 110 metų, kai (1908) Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Maknavičius - Maknys Jonas – kunigas, teologijos licenciatas, daktaras.

18 d. – 120 metų, kai (1898) Vidgirių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kalavinskas Juozas - savanoris. Mirė 1975 m. Bartninkuose (Vilkaviškio r.).

29 d. – 120 metų, kai (1898) Misviečių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Kaminskas Kazys - karininkas.

20 d. 120 metų, kai (1898) Prapuolenių k., Vilkaviškio aps. gimė Serbenta Bronius - istorikas. Mirė 1943 08 13 Taškente (Uzbekija).

24 d. – 120 metų, kai (1898) Naudziškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Valaitis Juozas - Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1984 06 29.

25 d. – 80 metų, kai (1938) Karklupėnų k., Vilkaviškio r. gimė Česnavičius Vytautas - ekonomistas. Mirė 2006 m.

27 d. – 95 metai, kai (1923) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Mickevičius Pranas - sportininkas.

29 d. – 110 metų, kai (1908) Vilkaviškyje gimė Baltramonas Kazys - futbolininkas, visuomenininkas. Mirė 1974 07 20 Čikagoje, IL.

 

KOVAS

1 d. – 160 metų, kai (1858) Lauckaimio k., Juodupėnų vls., Vilkaviškio aps. gimė Prapuolenis Kazimieras - kunigas, publicistas. Mirė1933 04 17 Palangoje.

4 d. – 110 metų, kai (1908) Gižų k., Vilkaviškio vls. gimė Baršauskas Kazys - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

4 d. – 90 metų, kai (1928) Keturkaimio k. Vilkaviškio aps. gimė Žvingilas Justinas - pedagogas.

7 d. – 130 metų, kai (1888) Eustachovo dv., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Budzinskis Viktoras (Budzynski Wiktor) - lenkų visuomenės veikėjas. Mirė 1976 m. Lenkijoje.

7 d. – 140 metų, kai (1878) Šelvių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Okunis Tomas - inžinierius, visuomenės veikėjas. Mirė 1958 05 02 Bostone, MA.

10 d. – 105 metai, kai (1913) Vaitkabaliuose, Vilkaviškio r. gimė Eidukaitytė Ona Uršulė - LTSR nusipelniusi kultūros švietimo darbuotoja. Mirė 2003 09 02 Vilniuje.

10 d. – 85 metai, kai (1933) Vištyčio k., Vilkaviškio aps. gimė Ragaišytė - Latušinskienė Janina - dainininkė (sopranas).

11 d. – 105 metai, kai (1913) Būdviečių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. Dembinskas Jonas – Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomeninkas. Mirė 1946 12 14.

11 d. – 125 metai, kai (1893) Vilkaviškyje gimė Skorulis Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1972 10 17.

17 d. – 110 metų, kai (1908) Paršinskų k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio vls. gimė Duobinis Kostas - pedagogas, karininkas. Mirė 1991 09 03 Kaune.

17 d. – 155 metai, kai (1863) Naujininkų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Paukštys Tomas - visuomenės veikėjas. Mirė 1928 07 31 JAV.

19 d. – 95 metai, kai (1923) Gudelių k., Vilkaviškio aps. gimė Navickaitė Konstancija - skulptorė. Mirė 2009 m.

21 d. – 65 metai, kai (1953) Bebrininkų k., Vilkaviškio r. gimė Kalinauskas Romas – Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas.

24 d. – 110 metų, kai (1908) Žynių k., Didvyžių vls., Vilkaviškio aps. gimė Čižauskas Pijus - kunigas. Mirė 2002 10 08 Vilniuje.

28 d. – 130 metų, kai (1888) Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kasperskis Juozas - karininkas.

 

BALANDIS

1 d. – 80 metų, kai (1938) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Vosylius Romualdas - matematikas.

3 d. – 100 metų, kai (1918) Vilkaviškyje gimė Raulinaitis Vytautas Ričardas - skulptorius. Mirė 1968 05 25 Vašingtone, DC.

4 d. – 95 metai, kai (1923) Opšrūtų k, Vilkaviškio aps. gimė Montvila Juozas - dramaturgas.

5 d. – 65 metai, kai (1953) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kvietkauskas Rymantas – statybos inžinierius.

6 d. – 110 metų, kai (1908) Našiškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kulbokas Vladas - pedagogas, literatūros tyrinėtojas. Mirė 2000 12 24 Putnam (JAV).

8 d. – 105 metai, kai (1913) Baltrakio k., Vilkaviškio aps. gimė Pleškūnas Vladas - skulptorius. Mirė 1987 08 28 Baltrakio k. (Vilkaviškis).

11 d. – 130 metų, kai (1888) Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Draugelis Eliziejus - gydytojas, publicistas, visuomenininkas. Mirė - 1981 10 08 Brazilijoje.

12 d. – 65 metai, kai (1953) Garšvinų k., Vilkaviškio aps. gimė Grėbliūnas Alijušas - kritikas, vertėjas.

13 d. – 110 metų, kai (1908) Pajevonio k., Vilkaviškio aps. gimė Kalvaitytė - Velbasienė Alė - dainininkė (mecosopranas). Mirė - dainininkė (mecosopranas).

13 d. – 120 metų, kai (1898) Virbalio k., Virbalio vls., Vilkaviškio aps. gimė Karaška Vincas - savanoris, Vyties kryžiaus kavalierius. Mirė 1927 m.

14 d. – 140 metų, kai (1878) Serdokų k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Žemaitis Jurgis Kęstutis – kunigas. Mirė 1928 Ūdrijoje.

16 d. – 90 metų, kai (1928) Vilkaviškyje gimė Vaitukaitis Leonas - prozininkas.

20 d. 110 metų, kai (1908) Dugnų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Bieliukas Bronius – teisininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1992 03 10.

20 d. – 150 metų, kai (1908) Pajeviečių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Grajauskas Vincas - visuomenės veikėjas. Mirė 1953 m.

23 d. – 120 metų, kai (1898) Znočkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dabrila Jurgis - teisininkas, prozininkas, publicistas. Mirė 1960 04 29 Vilniuje.

25 d. – 135 metai, kai (1883) Mažučių k. Vilkaviškio vls., Vilkaviškio aps. gimė Augustaitis Pranas - literatūros tyrinėtojas, filosofijos daktaras. Mirė 1941 08 11 Vilniuje.

25 d.  125 metai, kai (1893) Skerpievių k., Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Grigaitis Albinas - gydytojas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1968 11 05 Lemonte (JAV).

28 d. – 95 metai, kai (1923) Stolaukėlio k., Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Grinius Alfonsas - gydytojas. Medicinos daktaras. Mirė 1968 03 27 Čikagoje, IL.

 

GEGUŽĖ

3 d. – 130 metų, kai (1888) Moliniškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Rubas (Rūbas) Jonas - savanoris.

5 d. – 110 metų, kai (1908) Kunigiškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Bulvičius Vytautas - Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui veikėjas. Mirė 1941 12 18.

11 d. – 130 metų, kai (1888) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Vilkaitis Jonas - visuomenės veikėjas. Mirė 1975 01 01 Niujorke, NY.

13 d. – 120 metų, kai (1898) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Znamierowska - Prufferowa Marija - etnologė. Mirė 1990 m.

15 d. – 110 metų, kai (1908) Vilkaviškyje gimė Zdanavičius Viktoras - visuomenės veikėjas.

20 d. – 120 metų, kai (1898) Liukių k., Kaupiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Vaitkūnas Juozas – Vyties Kryžiaus kavalierius.

21 d. – 130 metų, kai (1888) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Paulauskas Efimas (Jefimas) - gydytojas, karininkas.

21 d. – 120 metų, kai (1898) Vilkaviškyje gimė Šemerys Salys (tikr. Saliamonas Šmerauskas) – poetas. Mirė 1981 05 14 Klaipėdoje.

25 d. – 130 metų, kai (1888) Paikių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Rudvalis Vincas - visuomenės veikėjas, dalyvavęs lietuviškoje veikloje dar caro Rusijai valdant Lietuvą - „Žagrės“ draugijoje. Mirė 1951 09 24 Sibire.

26 d. – 115 metų, kai (1903) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Mačiulskis Nikolajus - inžinierius architektas.

26 d. – 150 metų, kai (1868) Čižiškių k., Vištyčio vls., Vilkaviškio aps. gimė Mikolainis Petras - leidėjas, kritikas, publicistas, knygnešys. Mirė 1934 01 08 Niujorke (JAV).

27 d. – 90 metų, kai (1928) Mažučių k., Vilkaviškio aps. gimė Kižienė - Jasaitytė Agnė - visuomenės veikėja. Mirė 1995 02 20 Čikagoje, IL.

29 d. 80 metų, kai (1938) Vilkaviškyje gimė Budrys Rimantas Pranas – Technikos mokslų daktaras, Europos universiteto garbės profesorius.

 

BIRŽELIS

1 d. – 150 metų, kai (1868) Omentiškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Staugaitis Jonas - gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1952 01 18 Kaune.

9 d. – 105 metai, kai (1913) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Prapuolenis Leonas - visuomenės veikėjas. Mirė 1972 07 23 Čikagoje, IL.

10 d. – 105 metai, kai (1913) Simanėliškių dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Račkauskas Vincas - savanoris, ekonomistas.

10 d. – 120 metų, kai (1898) Keturvalakių k., Vilkaviškio aps. gimė Žmuidzinas Jonas - prozininkas, poetas. Mirė 1989 11 03 Toronte (Kanada).

12 d. – 170 metų, kai (1848) Oranų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Radušis Antanas - kunigas, knygnešys, visuomenės veikėjas. Mirė 1918 09 04 Šilavote (Prienai).

13 d. – 80 metų, kai (1938) Uosių k., Vilkaviškio r. gimė Greimas Algimantas Antanas – inžinierius elektrikas, 1992 – 1996 kadencijos Seimo narys.

15 d. – 135 metai, kai (1883) Vilkaviškyje gimė Levinas Samuilas - pedagogas. Mirė 1941 10 29 Kauno IX forte.

16 d. – 165 metai, kai (1853) Deksniškių k., Vilkaviškio r. gimė Arminas Petras (slap. Trupinėlis) - poetas, vertėjas. Mirė 1885 03 18 Marijampolėje.

16 d. – 120 metų, kai (1898) Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Gerulaitytė Jonė - žurnalistė. Mirė 1945 02 13 Dresdene (Vokietija).

16 d. – 85 metai, kai (1933) Vilkaviškyje gimė Kamaitis Ipolitas Zenonas - statybos inžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

17 d. – 180 metų, kai (1838) Talkiškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Brundza Antanas Baltramiejus - kunigas, knygnešys. Mirė 1892 Kronštate (Rusija).

21 d. – 115 metų, kai (1903) Gaisrių k., Vilkaviškio aps. gimė Grigaitis Juozas - teologijos mokslų daktaras, profesorius. Mirė 1974 m.

23 d. – 110 metų, kai (1908) Grajauskų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps gimė Šeštokas Alfonsas - agronomas, Lietuvos kariuomenės karininkas.

26 d. – 95 metai, kai (1923) Vaitų k., Vilkaviškio aps. gimė Navickas Valentinas Vytautas - poetas.

28 d. – 90 metų, kai (1928) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kasulaitis Algirdas Jonas - spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1992 01 15 Clevelande, OH.

29 d. – 125 metai, kai (1893) Žiūrių - Gudelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio vls. gimė Merkevičius Vladas - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1922 04 12.

30 d. – 90 metų, kai (1928) Bambinių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kulakauskienė - Eidukaitytė Emilija - žurnalistė.

 

LIEPA

1 d. – 95 metai, kai (1923) Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Kubilinskas Kostas - poetas. Mirė 1962 03 09 Malevskoje (prie Maskvos).

2 d. – 110 metų, kai (1908) Steponų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Būdžius Bronius - miškininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

4 d. – 110 metų, kai (1908) Patašiškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Bukšnys Juozas - pedagogas, karininkas.

5 d. – 105 metai, kai (1913) Maišelių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Simanauskas Petras - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

11 d. – 110 metų, kai (1908) Baltrakio k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Miliauskas Viktoras – gydytojas. Mirė 2000 12 05 Kaune.

16 d. – 100 metų, kai (1918) Balčiūnų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Oleka Juozas – gydytojas. Mirė 1996 01 29.

18 d. – 110 metų, kai (1908) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Padolskis Vincentas - monsinjoras.
Mirė 1976 12 08.

20 d. - 85 metai, kai (1933) Vilkaviškyje gimė Vodopalienė - Šikšniūtė Elvyra - pedagogė, sportininkė, visuomenės veikėja.

22 d. – 70 metų, kai (1948) Vilkaviškyje gimė Drazdienė Nijolė – biomedicinos mokslų daktarė.

24 d. – 120 metų, kai (1898) Karpiejų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kasperaitis Vincas - pedagogas, visuomenės veikėjas. Mirė 1963 m.

25 d. – 120 metų, kai (1898) Šelmių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Arminas Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

25 d. – 110 metų, Išlandžių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Barniškaitė Magdalena - visuomenės veikėja.

25 d. - 55 metai, kai (1963) Vištytyje, Vilkaviškio r. gimė Kočiubaitis Vilius – gydytojas. Lietuvos kariuomenės majoras.

26 d. - 90 metų, kai (1923) Vilkaviškyje gimė Žemaitytė Zita - menotyrininkė, dailėtyrininkė. Mirė 2009 05 18.

29 d. – 110 metų, kai (1908) Pilviškiuose, Vilkaviškio aps. gimė Krikščiūnas Jonas - pedagogas, visuomenės veikėjas. Mirė 1992 01 24 Detroite, MI.

 

RUGPJŪTIS

1 d. – 80 metų, kai (1938) Griebčių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Kašinskas Romas - gydytojas otorinolaringologas.

2 d. – 65 metai, kai (1953) Švitrūnų k., Vilkaviškio r. gimė Buragas Vladas – poetas. Mirė 2017 m. liepos 19 d. Kaune.

4 d. – 95 metai, kai (1923) Vištyčio k., Vilkaviškio aps. gimė Ylienė - Mertinaitė Irena - dainininkė (sopranas).

5 d. – 95 metai, kai (1923) Lankupėnų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Paronis (Paruškevičius) Jonas - inžinierius, skautų veikėjas. Mirė 1999 06 30 Lawne, IL.

6 d. – 90 metų, kai (1928) Virbalio mstl., Vilkaviškio aps. gimė Šalčiūnas Jeronimas - poetas.

9 d. – 125 metai, kai (1893) Jurkšų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Norkus Jonas - vertėjas, pedagogas. Mirė 1960 12 06 Kaune.

10 d. – 105 metai, kai (1913) Vištyčio k., Vilkaviškio aps. gimė Matikiūnas Vincas - visuomenės veikėjas. Mirė 1959 07 22 Čikagoje, IL.

11 d. – 105 metai, kai (1913) Žvirgždaičių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Žolynas Konstantinas (Kostas) Kazys - teisininkas. Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 2004 02 02 Denveryje (Kolorado vlst.).

13 d. – 105 metai, kai (1913) Pilviškių mstl., Vilkaviškio aps. gimė Sakalas (Sakalauskas) Pranas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

20 d. – 80 metų, kai (1938) Matlaukio k., Vilkaviškio aps. gimė Augustaitis Jonas Vitas - inžinierius, literatas.

21 d. – 120 metų, kai (1898) Kregždžių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Miknevičius Kazys – savanoris, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

25 d. – 110 metų, kai (1908) Šuklių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Šulinskas Antanas - Lietuvos kariuomenės karininkas.

 

RUGSĖJIS

3 d. – 115 metų, kai (1903) Eglupių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Drazdys Albinas - kunigas kankinys.

8 d. – 90 metų, kai (1928) Piliūnų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Raibikis Vytautas - partizanas, memuaristas.

10 d. – 165 metai, kai (1853) Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Prapuolenis Augustinas - kunigas. Mirė 1927 01 28.

13 d. – 115 metų, kai (1903) Parausių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Brundza Kazys - botanikas, mikrobiologas. Mirė 1991 10 13 Vilniuje.

17 d. – 120 metų, kai (1898) Kunigiškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Steponauskas (Stepanauskas) Pranas.

18 d. – 120 metų, kai (1898) Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Akelis Liudas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1986 06 14 Druskininkuose.

22 d. -60 metų, kai (1958) Vilkaviškyje gimė Sakalauskas Algimantas - tautodailininkas, medžio skulptorius.

23 d. – 110 metų, kai (1908) Bardauskų k., Vilkaviškio aps. gimė Dabrilaitė Ona - pedagogė, vertėja. Mirė 1997 08 17.

23 d. – 85 metai, kai (1933) Vilkaviškyje gimė Talat - Kelpšaitė Giedrė - etnografė, istorikė.

24 d. – 120 metų, kai (1898) Jakiškio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Burokevičius Viktoras - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1923 01 15 Klaipėdoje.

24 d. – 120 metų, kai (1898) Majoriškių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Jasulaitis Vincas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1988 11 11 Kaune.

25 d. – 90 metų, kai (1928) Lubiškių k., Vilkaviškio r. gimė Baukus Alfonsas - pedagogas, tautodailininkas. Mirė 2001 10 23 Vilkaviškyje.

25 d. – 125 metai, kai (1893) Vilkaviškyje gimė Pattas Otto Adolfas - gydytojas, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

27 d. – 105 metai, kai (1913) Gudelių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Dabrila Jeronimas Vytautas - inžinierius, visuomenininkas.

 

SPALIS

1 d. – 110 metų, kai (1908) Kaušių k., Vilkaviškio vls. ir aps gimė Klemas Leonas - karininkas.

3 d. – 135 metai, kai (1883) Skardupių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Brazaitis Juozas – teisininkas.

3 d. – 120 metų, kai (1898) Alvito k., Vilkaviškio aps. gimė Jurkūnas Juozas - savanoris, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1974 10 14 Leksingtone (JAV).

6 d. – 70 metų, kai (1948) Virbalyje, Vilkaviškio r. gimė Eidukaitis Vytautas - atsargos karo lakūnas, pulkininkas, visuomenės veikėjas.

9 d. – 155 metai, kai (1863) Keturvalakių k., Vilkaviškio aps. gimė Matusevičius Baltramiejus - publicistas, vertėjas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1910 m. Maskvoje.

9 d. – 105 metai, kai (1913) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Prapuolenis Leonas - visuomenės veikėjas. Mirė 1972 07 23 Čikagoje, IL.

10 d. – 115 metų, kai (1903) Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Vaitiekūnas Vytautas (iki 1944 m. Juozas Katilius) - teisininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1984 10 26 South Orange, NJ.

14 d. – 120 metų, kai (1898) Sausbalių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps gimė Vosylius Antanas [gimė 1898 10 14 Sausbalių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1950 07 25 Vila Zelinoje (Brazilija)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

15 d. – 90 metų, kai (1928) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Šulaitis Edvardas - žurnalistas, sporto veikėjas.

16 d. – 140 metų, kai (1878) Vaitkabaliuose, Vilkaviškio aps. gimė Eidukaitis Pranas - revoliucinio judėjimo Lietuvoje dalyvis. Mirė 1941 07 14 Vištytyje.

17 d. – 125 metai, kai (1893) Bartninkų k. ir vls., Vilkaviškio aps. gimė Vitkūnas (Vitkauskas) Marijonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1987 04 19.

18 d. – 130 metų, kai (1888) Kunigiškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Eidukaitis Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

19 d. – 125 metai, kai (1893) Beržyno k., Kaupiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Lesickas (Leseskas) Simas - savanoris, Vyties kryžiaus kavalierius

19 d. – 135 metai, kai (1883) Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Liubinskas Juozas – Lietuvos pašto organizatorius.

20 d. – 155 metai, kai (1863) Žėčkalnių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dvaranauskas (Dainoras) Petras - kunigas, teologijos magistras. Mirė 1958 09 19 Barzduose (Šakiai).

27 d. – 150 metų, kai (1868) Paežerių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kudirkaitė - Akelienė Uršulė – knygnešė.

28 d. – 105 metai, kai (1913) Gražiškių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Bučinskas Jonas kunigas. Mirė 2000 12 26.

28 d. - 90 metų, kai (1928) Vištyčio k., Vilkaviškio aps. gimė Kezys Algimantas Jurgis – kunigas, fotografas, kultūros veikėjas. Mirė 2015 m. vasario 23 d. Bostone, JAV.

28 d. – 155 metai, kai (1863) Skerpievių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Pautienius Simonas - kunigas. Mirė 1923 02 06 Shenandoah, Pa.

28 d. – 110 metų, kai (1908) Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Šatraitis Albinas – Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė. 1985 08 18 Čikagoje (JAV).

28 d. – 125 metai, kai (1893) Mažučių k., Virbalio vls., Vilkaviškio aps. gimė Trečiokas Albinas - visuomenės veikėjas. Mirė 1980 11 30 Largo, FL

28 d. – 110 metų, kai (1908) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Vabalas Jonas - Lietuvos kariuomenės karininkas, sportininkas. Mirė 1978 05 13.

31 d. – 100 metų, kai (1918) Vilkaviškyje gimė Stankevičius Justinas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

 

LAPKRITIS

1 d. – 85 metai, kai (1933) Pilviškių k., Vilkaviškio aps. gimė Kirvelaitytė Justina - rankininkė, SSRS sporto meistrė (1957).

1 d. – 110 metų, kai (1908) Alvito k., Vilkaviškio aps. gimė Klimas Juozas - futbolininkas, ledo ritulininkas, krepšininkas, treneris, organizatorius, resp. kategorijos teisėjas (1955).

6 d. – 100 metų, kai (1918) Ožkabalių k., Vilkaviškio aps. gimė Natkevičius Vincas - literatūros ir kultūros tyrinėtojas. Mirė 1999 06 26 Viernheime (Vokietija).

9 d. – 130 metų, kai (1888) Simanėliškių dvare (Kisiniškių k.), Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Berentas Eduardas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1950 11 13.

11 d. – 120 metų, kai (1898) Vištyčio mstl., Vilkaviškio aps. gimė Bilevičius Pranas (Bilėnas) - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1942 10 13.

11 d. – 115 metų, kai (1903) Parausių dvare, Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Radvenis (Heidrikis) Grigorius - Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenės veikėjas. Mirė 1989 12 26 Los Andžele, Kalifornijos valst.

13 d. – 150 metų, kai (1868) Užbalių k., Vilkaviškio aps. gimė Strimaitis Juozas - knygnešys. Mirė 1942 09 23. Vilkaviškyje.

14 d. – 140 metų, kai (1878) Viščiakaimio k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Kulikauskas Vincentas – kunigas, marijonas. 1936 09 09 Čikagoje.

17 d. – 115 metų, kai (1903) Saugininkų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Pilypaitis Juozas - kunigas. Mirė 1984 11 01 Aukštojoje Panemunėje (Kaunas).

20 d. – 150 metų, kai (1868) Gulbiniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dubinskas Andrius - teisininkas, publicistas. Mirė 1945 m.

20 d. – 75 metai, kai (1943) Mažučių k., Vilkaviškio aps. gimė Raubienė - Sakalauskaitė Vanda - dailininkė, drožėja.

23 d.  130 metų, kai (1888) Suvalkų k., Vilkaviškio aps. gimė Adomavičius Pijus - chorvedys, kompozitorius, kultūros veikėjas. Mirė 1978 07 10 Kaune.

26 d. - 120 metų, kai (1898) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Jakovickas Vladas - elektrotechnikos profesorius. Mirė 1949 03 16 Oberammergau, Bavarijoje.

30 d. – 100 metų, kai (1918) Ožkabalių k., Bartninkų vls. Vilkaviškio aps. gimė Grajauskas Gediminas – Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 2005 09 10.

 

GRUODIS

1 d. – 115 metų, kai (1903) Žynių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Songinienė - Kašinskaitė Elena – pedagogė Mirė 1978 07 26 Čikagoje, IL.

2 d. – 110 metų, kai (1908) Ožkabalių k., Vilkaviškio vls., Vilkaviškio aps. gimė Arminas Aleksandras (slap. Venancijus Ališas) - kunigas, poetas, redaktorius. Mirė 1975 06 06 Brazilijoje.

2 d. – 100 metų, kai (1918) Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Ilgūnas Petras Juozas - agronomas, karininkas.

8 d. – 105 metai, kai (1913) Rakauskų k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Šlekys Eliziejus - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 2006 10 08 Misisaugoje (Kanada).

13 d. – 105 metai, kai (1913) Vilkaviškyje gimė Plečkauskas Juozas Vladas - chemikas vaistininkas.

14 d. – 95 metai, kai (1923) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Steponis Vacys - verslo administratorius, visuomenės veikėjas.

17 d. – 85 metai, kai (1933) Vištytyje, Vilkaviškio aps. gimė Leonavičius Bronius - dailininkas, visuomenės veikėjas.

18 d. – 120 metų, kai (1898) Gižų k., Vilkaviškio aps. gimė Baršauskas Vladas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1966 02 16.

18 d. – 100 metų, kai (1918) Žiūrių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Vosylius Juozas - Lietuvos kariuomenės karininkas.

19 d. – 155 metai, kai (1863) Pūstelninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Mašiotas Pranas - prozininkas, vertėjas, pedagogas, kult. veikėjas. Mirė 1940 09 14 Kaune.

21 d. -100 metų, kai (1918) Vartų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Eidukaitis Vytautas (Bartninkų vls.) – poetas. Mirė 1998 09 04 Kaune.

22 d. – 110 metų, kai (1908) Alvito k., Vilkaviškio aps. gimė Avižonienė Angelė (Asevičiūtė) - pedagogė, vertėja.

23 d. – 100 metų, kai (1918) Serdokų k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Žemaitis Gediminas Vincas - Lietuvos kariuomenės karininkas.

25 d. – 90 metų, kai (1928) Vilkaviškyje gimė Dambrauskaitė Ona Danutė – teisininkė, teismo ekspertė.

27 d. – 125 metai, kai (1893) Šulų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Draugelis Simanas Jonas - kunigas, rašytojas, visuomenininkas. Mirė 1960 06 07 Niujorke, NY.

31 d. – 160 metų, kai (1858) Paežerių k., Vilkaviškio aps. gimė Kudirka Vincas - prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas, kritikas, vienas tautinio sąjūdžio ideologų, formavęs liet. visuomenę pagal europietiškojo demokratizmo principus ir įvertinęs socialinio kriticizmo tradiciją liet. literatūroje. Mirė 1899 11 16 Naumiestyje (dab. Kudirkos Naumiestis).

 

145 metai, kai (1873) Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps., gimė Bagdonavičius (Bagdonas) Jurgis – ūkininkas, knygnešys.

145 metai, kai (1873) Vilkaviškyje gimė Bancevičius Petras - D. Britanijos liet. spaudos darbuotojas. Mirė 1948 10 07.

120 metų, kai (1898) Bartninkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Baronaitis Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

155 metai, kai (1863) Matlaukio k., Kaupiškio vls., Vilkaviškio aps. gimė Bendorius Petras (Bendoravičius) – pedagogas, tautosakos rinkėjas. Mirė 1906 11 19 Ūdrijoje (Alytus).

120 metų, kai (1898) Valavičių k., Keturvalakių vls. Vilkaviškio aps. (šiandien Marijampolės aps.) gimė Gecevičius Juozas - savanoris, Vyties kryžiaus kavalierius. Mirė 1939 07 29.

120 metų, kai (1898) 1898 Šikšnių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Jablonskis Vincas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1919 11 21.

135 metai, kai (1883) Žynių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Kašinskas Jonas - vaistininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1912 03 06.

100 metų, kai (1918) Penkinių dvare, Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kučinskas Pranas (slap. Klevas, Apynys, Ainis) – vienas Lietuvos partizanų Suvalkijoje vadų. Mirė 1947 12 26 Sardokų k., Vilkaviškio aps.

80 metų, kai (1938) Pavilkaujų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Kurtinaitytė - Arienė Irena - istorikė, visuomenės veikėja.

140 metų, kai (1878) Geisteriškių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Matusevičius Vincas Motiejus (pravardė - Naujokas) - knygnešys.

120 metų, kai (1898) Janaukos k., Vištyčio vls., Vilkaviškio aps. gimė Mežeris Martynas – Lietuvos kariuomenės karininkas.

120 metų, kai (1898) Vilkaviškyje gimė Pranckevičius (Franckevičius) Domas – Vyties kryžiaus kavalierius. Mirė 1968 01 03.

135 metai, kai (1883) Tiškų k., Alvito vls. gimė Ripkevičius Antanas - visuomenininkas. Mirė 1958 12 18 Čikagoje, IL.

120 metų, kai (1898) Čižiūnų dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Šatraitis Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1920 11 04.

120 metų, kai (1898) Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Šiporaitis Vincas – Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1919 11 16.

150 metų, kai (1868) Lauckaimio k., Juodupėnų vls., Vilkaviškio aps. gimė Tupčiauskas Juozas - vaistininkas, varpininkas, knygnešys.

120 metų, kai (1898) Žaliosios k., Vilkaviškio aps. gimė Vyšniauskas (Višniauskas) Bronius - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

150 metų, kai (1868) Jurkšų k.., Alksnėnų vls., Vilkaviškio aps. gimė Vosylius Motiejus - knygnešys, visuomenės veikėjas. Mirė 1939 03 03.

 

 

KITI ISTORINIAI ĮVYKIAI

20 metų, kai (1998) Vilkaviškyje atidengtas V. Kudirkos paminklinis biustas.

25 metai, kai (1993) Vilkaviškyje pradėtas leisti laikraštis „Šešupė“ .

30 metų, kai (1988) m. rugsėjį pasirodė pirmasis Vilkaviškio sąjūdiečių laikraštukas „Sąjūdžio balsas“.

35 metai, kai (1983) Vilkaviškyje buvo baigta statyti naujoji ligoninė.

55 metai, kai (1963) įkurta Vilkaviškio rajono sporto mokykla.

55 metai, kai (1963) lietuvių kalbos mokytojos , veiklios kraštotyrininkės G. Karalienės iniciatyva buvo įkurtas Vilkaviškio krašto muziejus.

80 metų, kai (1938) Vilkaviškyje darbą pradėjo žydų Ulemperio ir Starkovskio metalo apdirbimo fabrikėlis.

85 metai, kai (1933) Vilkaviškyje pastatytas gelžbetoninis tiltas per Šeimenos upelį, kainavęs apie 90 tūkstančių litų.

90 metų, kai (1928) Vilkaviškyje įkurta J. Zilberio spaustuvė, kuri 1932 m. buvo pavadinta „Olimpija“.

90 metų, kai (1928) minint Lietuvos nepriklausomybės 10 metų sukaktį, Vilkaviškio miesto rytinėje dalyje (prie Marijampolės plento) buvo atidarytas miesto sodas.

100 metų, kai (1918 11 21) Vilkaviškyje buvo sudarytas Laikinas Miesto komitetas.

100 metų, kai (1918) Vilkaviškyje pradėjo veikti „Žiburio gimnazija“.

105 metai, kai (1913) Vilkaviškyje įkurta Lazerio Skebelskio spaustuvė.

105 metai, kai (1913) Vilkaviškyje ėmė veikti Savitarpio žemdirbių pašalpos draugija, kuriai daugiausia priklausė Dvarininkai.

110 metų, kai (1908) Vilkaviškyje įkurta L. Asinovskio spaustuvė. Antrąją spaustuvę Vilkaviškyje apie 1908 m. įsteigė miestietis L. Asinovskis. Ji veikė iki 1910 m.

115 metų, kai (1903) Vilkaviškyje pastatyta pravoslavų cerkvė (nuo 1922 m. – katalikų bažnyčia).

120 metų, kai (1898) Vilkaviškyje įkurta pirmoji spaustuvė.

155 metai, kai (1863) Vilkaviškio miestas tapo apskrities centru.

175 metai, kai (1843) Vilkaviškyje oficialiai įsteigta Evangelikų liuteronų parapija.

395 metai, kai (1623) žydų bendruomenė Vilkaviškyje pasistatė medinę sinagogą.

 

Bartninkai

30 metų, kai (1988) vilniečių iniciatyvinė grupė kartu su vietinių gyventojų parama suprojektavo būsimą Tautos Atgimimo ąžuolyną ir organizavo pirmuosius ąžuolų sodinimus.

250 metų, kai (1768) Bartninkuose buvo įsteigti geležies ir gelumbių gamybos fabrikai.
1768 m. D.L.K. iždo ministeris Antanas Tizenhauzas atkreipė dėmesį į Bartninkus ir čia įsteigė geležies ir gelumbių gamybos fabrikus.

Gižai

405 metai, kai (1613) įsikūrė Gižai.

Gražiškiai

420 metų, kai (1598) Gražiškiuose pastatyta pirmoji medinė katalikų bažnyčia.

Keturvalakiai

405 metai, kai (1613) įsikūrė Keturvalakiai.

170 metų, kai (1848) Keturvalakių klebonas kun. Juozas Šipaila pastatė mūrinę varpinę, kapines aptvėrė akmenine tvora.

Kybartai

160 metų, kai (1858) Kybartuose įruošta vandentiekio stotis.

Pilviškiai

20 metų, kai (1998) Pilviškių seniūnijoje pastatytas obeliskas „Tauro“ apygardos partizanų vadui Antanui Baltūsiui-Žvejui.

150 metų, kai (1868) Paežeriuose atidaryta rusiška mokykla.

Virbalis

25 metai, kai, (1993) iš naujo pagal 1593 m. privilegiją sukurtą Virbalio miesto istorinį herbą Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumas patvirtino 1993 m. birželio 12 d. (VŽ, 1993, nr. 23-541). Herbo autorius, dailininkas Agnius Tarabilda.

375 metai, kai (1643) Virbalyje karaliaus dvariškis Vscielka įsteigė domininkonų vienuolyną. Pastatyta antra domininkonų bažnyčia.

425 metai, kai (1593) Virbalis gavo Magdeburgo teises. Magdeburgo teises ir herbą – „angelas su kalaviju ir svarstyklėmis“ – 1593 m. birželio 15 d. suteikė valdovas Zigmantas Vaza.

Vištytis

295 metai, kai (1723) Vištyčio seniūnas Kristupas Puzinas pastatė naują medinę bažnyčią, tačiau iki 1736 metų nuolatinio kunigo nebuvo. Tais metais Vištytyje įkurta Jėzuitų misija, tvarkiusi ir parapijos reikalus.

480 metų, kai (1538) įsikūrė Vištytis. Vištyčio gyvenvietė įsikūrė XVI a. pirmojoje pusėje – apie 1538 metus jau minimas dvaras, o 1570 m. Vištyčio miestelis gavo Magdeburgo teises.

 

 

Parengė
Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos bibliografė