Žymių kraštiečių sukakčių kalendorius 2017 m.

 

 

SAUSIS

2 d. – 65 metai, kai (1952) Vilkaviškyje gimė Rudaitytė Regina - literatūros tyrinėtoja, vertėja.

5 d. – 95 metai, kai (1922) Pilviškių k., Vilkaviškio aps. gimė Mikūnas (Mikalavičius) Vytautas - ekonomistas, skautų veikėjas.

6 d. – 110 metų, kai (1907) Kunigiškių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps gimė Balkauskaitė Marija - lietuvių visuomenės veikėja Škotijoje.

9 d. – 105 metai, kai (1912) Vilkaviškyje gimė Verbyla Jonas - mokytojas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė  1962 05 18 Australijoje.

10 d. – 100 metų, kai (1917) Ožkabalių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Marcinkienė - Adomavičiūtė Matilda - ekonomistė, visuomenininkė. Mirė 2008 04 15 Hometown, IL

11 d. –  100 metų, kai (1917) Deksniškių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Biskis Sergijus Kęstutis - inžinierius, karininkas. Mirė 1997 05 29.

13 d. – 80 metų, kai (1937) Šilsodžio k., Vilkaviškio aps. gimė Ulevičius Valentinas Bronius - fotomenininkas.

15 d. – 140 metų, kai (1877) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Penkaitis Pranas - prozininkas, dramaturgas, teisininkas. Mirė 1931 12 19 Kaune.

15 d. – 115 metų, kai (1902)  Balckiemio k., Vižainio vls., Suvalkų aps. gimė Vasys (Vasiliauskas) Antanas – istorijos mokslų daktaras, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1974 06  18 Filadelfijoje.

15 d. – 105 metai, kai (1912) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Vitkauskas Vladas - ekonomistas, Lietuvos kariuomenės karininkas.

16 d. – 125 metai, kai (1892) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Vilkaitis Vincas  - botanikas. Mirė 1943 01 19 Trofimovske (Jakutija).

17 d. – 85 metai, kai (1932) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Žebertavičiūtė Elvyra - lietuvių teatro ir kino aktorė.

18 d. – 205 metai, kai (1812) Kriauniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Olekas Juozapas - kunigas, teologijos magistras. Mirė 1890 10 27 Vilkaviškyje.

22 d. – 55 metai, kai (1962) Vilkaviškyje gimė Striokas Vidmantas – kunigas.

24 d. – 130 metų, kai (1887) 24 Aleksotų k., Dabrovolės vls., Vilkaviškio aps. (kitais duomenimis Aukštutinėje Fredoje, Kaune) gimė Astrauskas Valerijonas (pagal gimimo metrikus – Ostrauskas) - Lietuvos kariuomenės veikėjas.   

24 d. – 135 metai, kai (1882) Viščiakaimio k., Vilkaviškio aps. gimė Grajauskas Juozas Povilas - spaudos darbuotojas, publicistas, kunigas. Mirė 1930 11 23 Seirijuose (Lazdijai).

24 d. – 100 metų, kai (1917)  Teiberių k., Vilkaviškio aps. gimė Senkus Kazimieras - kunigas, muzikologas, kompozitorius, vargonininkas, pedagogas, monsinjoras (1995).
 
25 d. – 95 metai, kai (1922) Vilkaviškyje gimė Bacevičius Juozas -  istorikas, pedagogas.

25 d. – 90 metų, kai (1927) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Naris (Narijauskas) Pranas - statybos inžinierius, visuomenės veikėjas.

27 d. – 120 metų, kai (1897) Būdviečių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Pridotkas Andrius - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1972 12 04.

29 d. – 115 metų, kai (1902) Šelmių k., Vilkaviškio aps. gimė Vekerotas Kazys - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė apie 1974 m.

 

VASARIS

1 d. – 125 metai, kai (1892) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Vagneris Otto - Lietuvos kariuomenės veikėjas.  

2 d. – 85 metai, kai (1932) Molėniškių k., Vilkaviškio aps. gimė Eidukevičius Kęstutis Klemensas - technikos mokslų daktaras, docentas.

3 d. – 115 metų, kai (1902) Šilbalių k., Vilkaviškio vls. gimė Glovackas Pijus - Lietuvos komunistų veikėjas. Mirė 1941 06 24 netoli Utenos.

5 d. – 120 metų, kai (1897) Mažučių k., Vilkaviškio vls., Vilkaviškio aps. gimė Augustaitis Jonas - inžinierius statybininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1978 12 Miunchene (Vokietija).

6 d. – 115 metų, kai (1902) Žiūrių - Gudelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Juškaitis Matas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1989 09 06.

7 d. – 85 metai, kai (1932) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kisielius Romualdas - poetas, fotografas, visuomenininkas.

10 d. – 110 metų, kai (1907) Obšrūtų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Mačys Vytautas Stasys - ekonomistas, teisininkas.

11 d. - 100 metų, kai (1917) Kiršų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Bradūnas Kazys - poetas. Mirė 2009 02 09 Vilniuje.

14 d. – 90 metų, kai (1927) Šilbalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Gelgotaitė - Puniškienė Liuda - poetė, mokytoja. Mirė 2006 12 27 Jonavoje.

14 d. – 160 metų, kai (1857) Matuliškių k., Vilkaviškio aps. gimė Jasiulaitis (Jesiulaitis) Juozas - publicistas, mokytojas, vertėjas, knygnešys. Mirė 1919 Kališe (Lenkija).

16 d. – 115 metų, kai (1902) Vilkaviškyje gimė Petrašauskas (Petrušauskas) Leonas – miškininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1994 06 23 Kaune.

16 d. – 130 metų, kai (1887) Juodupių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Stebulis Kazys - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1952 02 09.
 
22 d. – 110 metų, kai (1907) Lankeliškų k., Vilkaviškio aps. gimė Lukšys Motiejus - prozininkas. Mirė 1996 05 21 Vilniuje.

27 d. – 100 metų, kai (1917) Kriauniškės k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Antanavičius Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

27 d. – 130 metų, kai (1887) Paršelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Banionis Andrius - vargonininkas, visuomenininkas.

27 d. – 80 metų, kai (1937) Šeštinių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps gimė Stankevičius Česlovas Vytautas - Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras.

 

KOVAS

1 d. – 115 metų, kai (1902) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Skardžiuvienė - Krygerytė Marija - mokytoja. Mirė 1955 12 03 Clevelande, OH.

6 d. – 90 metų, kai (1927) Vilkaviškyje gimė Švedas Jonas - kompozitorius. Mirė 1981 03 10 Clevelande, OH.

11 d. – 75 metai, kai (1942)  Kisiniškių k., Vilkaviškio r gimė Bernotaitis Bronius - dailininkas.

12 d. - 130 metų, kai (1887) Paežerių k. ir vls., Vilkaviškio aps. gimė Valaitis Jeronimas - kunigas. Mirė 1970 08 22.

12 d. – 160 metų, kai (1837) Nadrausvės (Būgnų) k.,  Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Varanka Juozas - kunigas.

13 d. – 100 metų, kai (1917) Ostankine I, Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Šalčiūnas Vincas - elektronikos technikas, kultūros darbuotojas.

14 d. – 50 metų, kai (1967) Vilkaviškyje gimė Borkertas Aidas - kanojininkas.

14 d. – 110 metų, kai (1907) Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Dargis Jonas - pedagogas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1948 02 02.

14 d. – 105 metai, kai (1912) Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Ignaitis - Ignatavičius Vincas -  teisininkas, vienas dailiojo čiuožimo Lietuvoje pradininkų. Mirė 1999 02 18 Toronte (Kanada).

15 d. – 110 metų, kai (1907) Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Sasnauskas Vincas  - miškininkas, savanoris.

17 d. – 115 metų, kai (1902) Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Šmulkštys Liudas - teisininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1989 02 27 Čikagoje, IL.

18 d. – 105 metai, kai (1912) Gižų k., Vilkaviškio aps. gimė Baršauskas Juozas - architektas. Mirė 1990 04 26 Kaune.

20 d. – 110 metų, kai (1907) Pilviškiuose, Vilkaviškio aps. gimė Baltrušaitis Kostas - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

20 d. – 105 metai, kai (1912) Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Stočkus Bronius - pedagogas, visuomenės veikėjas. Mirė 1957 07 21 Freiburge (Vokietija).

21 d. – 135 metai, kai (1882) Šelvių k., Vilkaviškio vls., Vilkaviškio aps. gimė  Babravičius Juozas - dainininkas (tenoras), pedagogas. Mirė 1957 04 03 Kaune.

28 d. – 70 metų, kai (1947) 28 Varpučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė  Neverauskas Bronius – inžinierius ekonomistas.

28 d. – 115 metų, kai (1902) Oželių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Smalenskas Kazys - teisininkas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1992 08 13 Čikagoje, IL.

28 d. – 110 metų, kai (1902) Žaliosios k. ir vls., Vilkaviškio aps.  gimė Žaliūnas (Zaliauskas) Jonas - mokytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1970 08 04 Vilniuje.

28 d. – 140 metų, kai (1877) Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Žilinskas Antanas - knygnešys, visuomenės veikėjas. Mirė 1962 06 19 Brooklyne, NY.

29 d. – 115 metų, kai (1902) Rėčiūnų k., Vištyčio vls., Vilkaviškio aps. gimė Balčiūnas Petras  - pedagogas, visuomenės veikėjas. Mirė 1997 01 30 Clevlende, OH.

31 d. – 100 metų, kai (1917) Valavičių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Jaudegis Albinas - savanoris, gydytojas. Mirė 1991 m.

 

BALANDIS

4 d. – 110 metų, kai (1907) Kybeikių k., Kybartų vls. gimė Bielevičius Jonas - pedagogas, visuomenininkas.

10 d. – 115 metų, kai (1902) Juškų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Plaušinaitis Stasys - visuomenės veikėjas.

13 d. – 100 metų, kai (1917) Pančekių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Čiučka Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

13 d. – 125 metai, kai (1892) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Giedraitis Juozas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1962 07 25 Hamiltone.

14 d. – 115 metų, kai (1902) Šiaudiniškių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Tarasonis (Tarasovas) Vladas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1977 06 22.

17 d. – 100 metų, kai (1917) Šilsodžio k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Simanavičius Jonas Robertas - visuomenės veikėjas.

23 d. – 75 metai, kai (1942)   Rumokų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė  Kirvaitis Raimundas – habilituotas technikos mokslų daktaras.

24 d. – 95 metai, kai (1922) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Dulaitis Devetas - inžinierius, aviacijos sportininkas.

25 d. – 140 metų, kai (1877) Jurkšų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Petrukaitis (Petriukaitis) Pijus - knygnešys.

30 d. – 95 metai, kai (1922) Žynių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Kriaučeliūnaitė (Kraucel) Nina - gydytoja. Mirė 1975 04 25 Čikagoje, IL.

 

GEGUŽĖ

1 d. – 110 metų, kai (1907) Pajevonio k., Vilkaviškio aps. gimė Ragažinskas Pijus - kunigas.

3 d. – 120 metų, kai (1897)  Virbalio k., Virbalio vls., Vilkaviškio aps. gimė Jablonskis Vincas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1965 08 22.

5 d. – 115 metų, kai (1902) Juškų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Dielininkaitis Pranas - sociologas, visuomenės veikėjas. Mirė 1942 04 06 Šiauliuose.

7 d. – 60 metų, kai (1957) Patilčių k., Vilkaviškio r. gimė  Arčikauskas Jonas - scenografas, dailininkas keramikas.

10 d. – 115 metų, kai (1902) Juodupėnų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Girdauskas Juozas  - teisininkas, karininkas.

10 d. – 115 metų, kai (1902) Pajevonio k., Vilkaviškio aps. gimė Liubinskas Juozas - vargonininkas.

13 d. – 85 metai, kai (1932) Osijos k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Kairys Algirdas Stanislovas – Lietuvos kariuomenės veikėjas, dimisijos pulkininkas.

13 d. – 105 metai, kai (1912) Kybartuose, Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Trampas Richardas - sportininkas. Mirė 1949 06 16 Niujorke, Ny.

14 d. – 180 metų, kai (1837)  Pilviškių mstl. gimė Baratinskis (Borotinskis) Aleksandras – kunigas.

14 d. -  85 metai, kai (1932) Bartninkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Brazytė - Bindokienė  Danutė - rašytoja, žurnalistė.

16 d. – 150 metų, kai (1867) Skerpievių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Pautienius Kazimieras - gydytojas, varpininkas, knygnešių remėjas. Mirė 1937 12 02 Kaune.

18 d. – 115 metų, kai (1902) Navininkų k., Vilkaviškio aps. gimė Runkevičius Jonas  - gydytojas, ftiziatras. Mirė 1966 07 23 Vilniuje.

18 d. – 120 metų, kai (1897) Pilviškių k., Vilkaviškio aps. gimė Vaišnoras Feliksas (slap. F. Sodainis) - poetas, vertėjas. Mirė 1972 08 21 Vilniuje.

19 d. – 110 metų, kai (1907) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Staugaitis Andrius - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

20 d. – 130 metų, kai (1887) Dubėnų k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Butauskas Vincas  - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1980 10 01 Kaune.

22 d. – 95 metai, kai (1922) Kybartuose, Vilkaviškio aps.  gimė Bacevičius Sigitas - futbolininkas, sporto veikėjas. Mirė 1970 07 11 Detroite, MI (JAV).

26 d. -  50 metų, kai (1967) Alvito k., Vilkaviškio r. gimė Blažaitis Raimondas - tautodailininkas.

28 d. – 110 metų, kai (1907) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Geležiūnas Vytautas - futbolininkas, teisėjas. Mirė 1991 01 26 Skuode.

30 d. – 95 metai, kai (1922) Pilviškiuose, Vilkaviškio aps. gimė Janulis Kazys - architektas, grafikas, tapytojas.

 

BIRŽELIS

2 d. – 135 metai, kai (1882) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė  Dikas Augustas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

3 d. – 130 metų, kai (1887) Greičiūnų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Felendregeris Jurgis (dokumentuose- Georgas Teledregeris) - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1941 03 28 Vokietijoje.

5 d. – 100 metų, kai (1917) Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Černauskas Juozas (slap. Gintaras, Žaibas) - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1978 05 10 Intoje

5 d. – 120 metų, kai (1897) Kunigiškių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Reksa Jonas (taip pat Rieksas, Rekšas, Rėkšas) – Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1936 10.

6 d. – 120 metų, kai (1897) Ramoniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Pačkauskas (Paškauskas) Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1984 m.

9 d. – 120 metų, kai (1897) Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Maziliauskas Jonas - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1965 05 13.

13 d. – 135 metai, kai (1882)  Obelupių k., Vilkaviškio aps. gimė Angarietis Zigmas (tikr. Zigmontas Antanas Aleksa) - LKP įkūrėjas, revoliucionierius. Mirė 1940 05 22 Maskvoje (Rusija).

13 d. – 80 metų, kai (1937) Andriškių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Kazlauskas Arūnas - aviamodeliuotojas, lakūnas.

18 d. – 130 metų, kai (1887) Žaliosios k., Vilkaviškio aps. gimė Dubas Vladas - literatūralogas, romanistas. Mirė 1937 08 03 Kaune.

20 d. – 75 metai, kai (1942) Kaušių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Čiaučionas Petras - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1942 12 11.

23 d. – 105 metai, kai (1912) Galkiemio k., Vilkaviškio aps. gimė Narkus (Narkevičius) Jonas - vargonininkas, chorvedys. Mirė 1991 03 11 Lawrence, MA.

24 d. – 130 metų, kai (1887) Būdviečių k., Vilkaviškio aps. gimė Daugirdas Kazys (tikr. Jonas Stalioraitis) - visuomenininkas. Mirė 1949 04 05 Vilniuje.

26 d. – 80 metų, kai (1937) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Visockas Algirdas - inžinierius.

27 d. – 120 metų, kai (1897) Strazdžių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Raibikis Kostas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1944 07 09.

 

LIEPA

2 d. – 115 metų, kai (1902) Vilkaviškyje gimė Plečkauskas Viktoras Juozas - gydytojas. Mirė 1961 06 19 Melburne (Australija).

4 d. – 125 metai, kai Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Baukus Petras - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1929 m. Vilkaviškyje.

4 d. – 105 metai, kai (1912) Piliakalnių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Jakelaitis Kazys - inžinierius, Lietuvos kariuomenės karininkas.

9 d. – 95 metai, kai (1922) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Baziliauskas Sigitas - futbolininkas. Mirė 1975 07 31 Detroite, MI.

13 d. – 115 metų, kai (1902) Vidgirių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. Stemplys Sergijus - pedagogas.

18 d. – 110 metų, kai (1907) Teiberių k., Vilkaviškios aps. gimė Senkus Juozas - kalbininkas, dialektologas. Mirė 1970 10 29 Vilniuje.

24 d. – 120 metų, kai (1897) Pilviškių k. ir vls., Vilkaviškio aps. gimė Vencius Vincas - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1919 m.

27 d. – 120 metų, kai (1897) Mierčių dvare, Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Prapuolenis Stasys - savanoris. Mirė 1931 01 13.

 

RUGPJŪTIS

3 d. – 125 metai, kai (1892) Budziškių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. gimė Vencius Stasys - kunigas. Mirė 1962 04 17 Lenkijoje.

4 d. – 150 metų, kai (1867) Trilaukio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Šeštakauskas Juozas - kunigas. Mirė 1958 11 15 Filadelfijoje, PA.

5 d. – 100 metų, kai (1917) Juzmos k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Danckevičius Juozas - miškininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1946 08 29.

12 d. – 110 metų, kai (1907) Rumokų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Delininkaitis Vaclovas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1973 08 23.

12 d. – 110 metų, kai (1907) Alvito k., Vilkaviškio vls. gimė Romanas (Ramanauskas) Vaclovas - vargonininkas, chorvedys. Mirė 1998 01 01 Pittstone, PA.

27 d. – 105 metai, kai (1912) Kiršų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Kemėža (Kemeža) Jonas – Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1941 06 23.

27 d. – 110 metų, kai (1907) Piliakalnių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Sakevičius - Sakas Jonas - ekonomistas, visuomenininkas.

29 d. – 85 metai, kai (1932) Gražiškių k., Vilkaviškio aps. gimė Lukoševičius Algirdas – docentas, biomedicinos mokslų daktaras, agronomas. Mirė 2011 12 01 Kaune.

30 d. – 110 metų, kai (1907) Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Blauzdžiūnas (Blaudžiūnas) Petras - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas.

 

RUGSĖJIS

4 d. – 85 metai, kai (1932) Vilkaviškyje gimė Šatraitis Algirdas -  inžinierius,  ekonomistas, mokytojas, medžio drožėjas.

6 d. – 100 metų, kai (1917) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Kasulaitis Alfonsas - ekonomistas. Mirė 1984 01 19 Vilniuje.

13 d. – 125 metai, kai (1892)  Ožkabalių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Dambrauskas Pijus - kunigas, pedagogas. Mirė 1987 Putname, CT.

14 d. – 110 metų, kai (1907) Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Juodišius Leonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

16 d. – 135 metai, kai (1882) Pilviškiuose, Vilkaviškio aps. gimė Lopatto (Lopeta) Jonas S.  - teisininkas, visuomenininkas.  Mirė 1956 04 02 Wilkes - Barre, PA.

16 d. – 135 metai, kai (1882) Ožkabalių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Mičiulis Pijus - dramaturgas. Mirė 1923 09 02 Kaune.

18 d. – 120 metų, kai (1897) Vilkaviškyje gimė Paškevičius - Arvydas Juozas - poetas. Mirė 1989 m.

18 d. – 125 metai, kai (1892) Viščiakaimio k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Vaičiulis Vincas - mokytojas, kunigas. Mirė 1960 06 06 Jiezne (Alytus).

22 d. – 95 metai, kai (1922) Vilkaviškyje gimė Kriščiunevičius Viktoras – kunigas.

28 d. – 105 metai, kai (1912) Juodupėnų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Kronkaitis Vaclovas – Lietuvos kariuomenės karininkas. Mirė 1943 05 07.

30 d. – 120 metų, kai (1897) Kybartų mst., Vilkaviškio vls. gimė Puodžiūnas Juozas – Vyties Kryžiaus kavalierius.

 

SPALIS

3 d. – 60 metų, kai (1957) Alksnėnų k., Vilkaviškio r gimė Bernotaitis Arvydas - projektuotojas - dizaineris, medžio drožėjas.

7 d. – 110 metų, kai (1907) Karalinavos k., Vilkaviškio aps. gimė Ulevičius Pranas - žurnalistas, istorikas. Mirė 1971 09 22 Vilniuje.  

9 d. – 120 metų, kai (1897)  Svetošino dvare, Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Germanas Kazys - inžinierius, valstybės veikėjas. Mirė 1980 04 18 Saint Charles, IL (JAV)

9 d. – 175 metai, kai (1842) Antupių k., Šeimenos vls., Vilkaviškio aps. gimė Skinkys (Skinkis) Simonas - kunigas, tautosakos rinkėjas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas, knygnešių rėmėjas. Mirė 1937 04 16 Žemoji Panemunė (Šakiai).

11 d. – 115 metų, kai (1902) Juodupėnų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Pranskus Bronius (iki 1923 Vaclovas Anskaitis: slap. Žalionis) - literatūros tyrinėtojas, kritikas, poetas.  Mirė 1964 05 07 Vilniuje.

13 d. – 110 metų, kai (1907) Paežerių k., Vilkaviškio aps. gimė Kynas Albinas - revoliucinio judėjimo dalyvis Brazilijoje ir Ispanijoje.

13 d. – 85 metai, kai (1932) Našiškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kulbokaitė - Repečkienė Julija - poetė.

16 d. – 105 metai, kai (1912) Sausininkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Astrienė Uršulė (Lukoševičiūtė) - tautodailininkė. Mirė 2008 01 28.

20 d. – 110 metų, kai (1907) Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Kapačinskas Juozas - inžinierius. Mirė 1992 01 13 Čikagoje.

22 d. – 100 metų, kai (1917) Antupių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. gimė Stadalnikas Vytautas - visuomenės veikėjas. Mirė 1992 02 13 Los Andžele (JAV).

25 d. – 130 metų, kai (1887) Paežerių k., Vilkaviškio aps gimė Merkšaitis Juozas – poetas. Mirė - 1977 08 25.

29 d. – 110 metų, kai (1902) 29 Gižų k., Vilkaviškio r. gimė Andriušis Juozas Petras –  fizikas, Lietuvos kariuomenės veikėjas, aviatorius. Mirė 2002 12 08 Floridoje (JAV).

29 d. – 90 metų, kai (1927) Sausininkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps gimė Miknaitis Sigitas mechanikos inžinierius, visuomenės veikėjas.

 

LAPKRITIS

1 d. – 105 metai, kai (1912) Šelvių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Kriščiūnas Juozas Bronius - Lietuvos kariuomenės karininkas.

1 d. – 115 metų, kai (1902) Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Tysliava Juozas - poetas. Mirė 1961 11 11 Brooklyne (JAV).

2 d. – 110 metų, kai Gulbiniškų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Baltūsis Klemensas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

2 d. – 105 metai, kai (1912) Kybartuose, Vilkaviškio vls. gimė Gecevičiūtė Sabina - zoologė.

2 d. – 120 metų, kai (1897) Ančlaukio k. (dvare), Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Stankevičius Jeronimas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1966 03 28.

5 d. – 125 metai, kai (1892) Šuklių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Vebeliūnas Antanas - kunigas, visuomenininkas. Mirė 1979 11 08 Ąžuolų Būdoje (Kazlų Rūda).

7 d. – 125 metai, kai (1892) Vilkaviškio aps. gimė Žilinskas Albinas - kunigas, teologijos licenciatas. Mirė 1968 m.

10 d. – 140 metų, kai (1877) Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Prūseika Leonas (tikr. Albertas Vabalas) - žurnalistas. Mirė 1961 03 24 Čikagoje, IL.

12 d. – 80 metų, kai (1937) Vilkaviškyje gimė Bražinskas Algimantas - kompozitorius.

14 d. – 105 metų, kai (1912) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Puškorius Juozas (slap. Girinis) - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

15 d. – 65 metai, kai (1952) Ožkabalių k., Vilkaviškio r. gimė Kojutis Vidmantas - medžio drožėjas.

16 d. – 119 metų, kai (1897) Būdviečių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Vasiukevičius Stanislovas - kunigas, visuomenininkas. Mirė 1954 04 14 JAV.

19 d. – 75 metai, kai (1942) Arminų k., Vilkaviškio aps. gimė Čegys Algirdas Juozas – inžinierius.

20 d. – 130 metų, kai (1887) Vilkaviškyje gimė Butkus Jonas - literatas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1982 03 19 Detroite.

23 d. – 130 metų, kai (1887) Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Borisevičius Vincentas - vyskupas. Mirė 1946 11 18.

23 d. – 120 metų, kai (1897) Alvito k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Miliauskas Jurgis - savanoris. Mirė 1971 05 24.

24 d. – 70 metų, kai (1947) Pajevonyje, Vilkaviškio r. gimė Kalinauskas Jonas - poetas.

25 d. – 130 metų, kai (1887) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Iešmanta Albinas - literatūros tyrinėtojas, vertėjas, chorvedys. Mirė 1988 03 17 Vilniuje.

26 d. – 115 metų, kai (1902) Pajevonio k., Vilkaviškio aps. gimė  Kalvaitis Brunonas - teisininkas, teisės daktaras.  Mirė 1960 11 20 Bostone, MA.

 

GRUODIS

4 d. – 125 metai, kai (1892) Totorkiemyje, Vištyčio vls., Vilkaviškio aps. gimė Gugienė - Pricevičiūtė Nora - dainininkė (lyrinis sopranas), visuomenės veikėja. Mirė 1966 12 04 Čikagoje, IL.

4 d. – 75 metai, kai (1942) Vilkaviškyje gimė Kurcikevičius Henrikas – inžinierius.

5 d. – 120 metų, kai (1897) Skliausčių, Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Kilikevičius Motiejus - savanoris, Vyties kryžiaus kavalierius.  Mirė 1990 12 02.

7 d. – 120 metų, kai (1897) 07 Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. gimė Galinis Viktoras - savanoris. Mirė 1944 11 15.

7 d. – 100 metų, kai (1917) Alksnėnų k., Vilkaviškio aps. gimė Kerutis Jonas (slap. Šarūnas) - savanoris, karininkas. Mirė 1950 04 10.

8 d. – 65 metai, kai (1952) Vilkaviškio r. gimė Andriuškevičius Jonas – medicinos mokslų daktaras.

10 d. – 120 metų, kai (1897) Kumečių k.,  Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Kulbokas Juozas - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1979 05 11 Kanadoje.

10 d. – 120 metų, kai (1897) Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Mačiulaitis Petras - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1985 01 10.

10 d. – 130 metų, kai (1887) Keturvalakių k., Vilkaviškio aps. gimė Plečkaitis Jeronimas –socialdemokratų  veikėjas, politikas. Mirė 1963 10 29 Pilviškiuose (Vilkaviškio r.).

11 d. – 145 metai, kai (1872) Alvito vls., Vilkaviškio aps. gimė Brokas Liudas - Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920 -1922) narys, visuomenininkas. Mirė 1950 04 15 Kiršų k., Vilkaviškio r.

11 d. – 130 metų, kai (1887) Lankupėnų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Karalius Pijus - kunigas, visuomenės veikėjas. Mirė  1955 07 31 Čikagoje, IL.

13 d. – 140 metų, kai (1877) Virbalyje, Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Slavinas Vincas – kunigas. Mirė 1957 01 09.

18 d. – 120 metų, kai (1897) Pajevonio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Bružas Antanas Pranciškus - kunigas, saletietis, teologijos daktaras (1923).

20 d. – 125 metai, kai (1892) Vilkaviškio aps. gimė Jonaitis Kazys (slap. Žilvitis) - poetas, visuomenės veikėjas. Mirė 1972 01 05 Čikagoje, IL.

22 d. – 215 metų, kai (1802) Kriauniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Olekas Andriejus - kanauninkas, profesorius.  Mirė 1860 Gražiškiuose.

25 d. – 120 metų, kai (1897) Vilkaviškio dvare, Vilkaviškio aps. gimė Lukoševičius Petras - savanoris, Lietuvos kariuomenės veikėjas.  Mirė 1943 m.

26 d. – 110 metų, kai (1907) Alvito k., Vilkaviškio aps. gimė Tamašauskas Česlovas Steponas - statybos inžinierius.

27 d. – 105 metai, kai (1912) Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Rudzevičius Vytautas - miškininkas.

27 d. – 120 metų, kai (1897) Obelupių k., Lankeliškių vls. (kitais duomenimis Alvito vls.) gimė Samušis Jonas – Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1974 05 02.

29 d. – 120 metų, kai (1897) Beržinių k. (Berštinių), Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Mačiulskas Albinas - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1987 01 24.

30 d. – 75 metai, kai (1942) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Jakušovaitė Irayda – filosofė.

 

 

85 metai, kai (1932) Vilkaviškyje gimė April Aharon – dailininkas tapytojas skulptorius.

120 metų, kai (1897) Pilviškių mstl., Vilkaviškio aps. gimė  Bagušas Petras - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

140 metų, kai (1877) Vilkaviškyje gimė Bancevičius Antanas - publicistas, visuomenės veikėjas. Mirė 1937 07 Bellshill, Škotijoje.

95 metai, kai (1922) Matarnų k., Vilkaviškio aps gimė Bendoraitis Jonas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1947 05 23.

120 metų, kai (1897) Alvito k., Vilkaviškio aps. gimė Butkevičius Bronius - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1919 03 18 Gelvonuose (Širvintų r.)

120 metų, kai (1897) Ramoniškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Čekauskas Petras - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1943 m.

105 metai, kai (1912) Bartninkų k. ir vls., Vilkaviškio aps gimė Dabrila Vytautas - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

120 metų, kai (1897) Varpininkų k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Danilevičius Juozas (nuo 1930 metų - Danila) - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1934 02 09.

150 metų, kai (1867) Vilkaviškio aps. gimė Dičkauskas Andrius - vargonininkas.

140 metų, kai (1877) Opšrūtų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Dženkaitis (Dzenkaitis) Jurgis - knygnešys.

120 metų, kai (1897) Gražiškių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Gelgauta Andrius - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

120 metų, kai (1882) Vilkaviškio aps. gimė Gencevičius Kazys -  amatininkas, visuomenės veikėjas.

100 metų, kai (1917) Gražiškių k., Vilkaviškio aps. gimė Gražulis Juozas - poetas, beletristas, vertėjas. Mirė 1937 06 11.

135 metai, kai (1882) Žiūrių – Gudelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. gimė Ilgūnas Antanas – visuomenės veikėjas. Mirė 1949 m.

130 metų, kai (1887) Šelvių k. ir vls., Vilkaviškio aps.  gimė Jablonsakas Vincas - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mirė 1967 01 27.

175 metai, kai (1842) Vištytyje, Vilkaviškio aps. gimė Kalvaitis Juozas - kompozitorius, vargonininkas, dirigentas. Mirė 1900 Samaroje (Rusija).

160 metų, kai (1857) Suvalkų k., Šeimenos vls., Vilkaviškio aps. gimė Karuža Antanas - knygnešys. Mirė 1913 m. Vilkaviškyje.

155 metai, kai (1862) Būdežerių k., Vilkaviškio aps gimė Karužienė Magdalena – knygnešė. Mirė 1955 m. Vilkaviškyje.

115 metų, kai (1902) Andriškių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. gimė Kožica Vincas - gydytojas. Mirė 1970 m. Libertyville, IL.

145 metai, kai (1872) Papečkių k., Kaupiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Kriaučiūnas Kazys - advokatas, visuomenės veikėjas. Mirė 1938 m. Seattle (JAV).

120 metų, kai (1897)  Rudežerių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Mačiulis Stasys - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Mirė 1920 m.

155 metai, kai (1862) Didžiųjų Šelvių k., Augalų vls., Vilkaviškio aps. gimė Milčiūnas Vincas - knygnešys. Mirė 1937 03 01 Laukiniuose Šunkariuose (Šakiai).

105 metai, kai (1912) Bartninkų k., Vilkaviškio aps. gimė Naujokaitis Jonas - gydytojas.

105 metai, kai (1912) Piliūnų k., Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje gimė Naujokas Antanas  - LTSR respublikinės (1945) ir sąjunginės (1949) kategorijos krepšinio teisėjas, SSRS garbės teisėjas (1974). Mirė 2002 05 20 Vilniuje.

140 metų, kai (1877) 1877 Matuliškių k., Vilkaviškio aps. gimė Navickas Juozas (pravardė Kupeckis arba Kupriukas) - knygnešys. Mirė 1934 11 19 Masačusete (JAV).

80 metų, kai (1937) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Norkeliūnas Kazimieras Jonas - filologas.

155 metai, kai (1862) Skerpievių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Pautienius Antanas - knygnešys. Mirė 1917 m. Marijampolėje

120 metų, kai (1897) Kybeikių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Sabaliauskas Kazys - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius.

140 metų, kai (1877) Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Stankūnas Juozas - teisininkas. Mirė 1936 03 27 Kudirkos Naumiestyje (Šakiai).

145 metai, kai (1872) Sakalupio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. gimė Stepšys Juozas - knygnešys.  Mirė 1921 04 Rockland, Mass (JAV).

110 metų, kai (1907) Kybartuose, Vilkaviškio aps. gimė Torkleris Helmutas - Lietuvos kariuomenės karininkas.  

125 metai, kai (1892) Paežerių k., Vilkaviškio aps. gimė Valaitis Zigmas - prozininkas, publicistas. Mirė 1942 m. Rusijoje.

 

KITI ISTORINIAI ĮVYKIAI

55 metai, kai (1962) Vilkaviškyje buvo įkurta Auto transporto įmonė.

85 metai, kai (1932) I. Zilberio spaustuvė, veikusi nuo 1928 m. V. Kudirkos gatvėje Nr. 4 buvo pavadinta „Olimpija“.

90 metų, kai (1927) pradėjo veikti viena didžiausių įmonių Vilkaviškio mieste – papirosų ir tabako fabrikas „Bravol“. Savininkai buvo Sobolevičius ir Braudė.

90 metų, kai (1927) Vilkaviškyje lankėsi prezidentas Antanas Smetona.

95 metai, kai (1922)  Vilkaviškio kareivinėse lankėsi garsusis lakūnas Steponas Darius.

105 metai, kai (1912)  Vilkaviškyje įkurta Kredito draugija.

110 metų, kai (1907)  įkurta berniukų gimnazija.

150 metų, kai (1867) įkurtas Vilkaviškio dekanatas.

160 metų, kai (1857) buvo ruošiamasi sutikti Rusijos carą.

205 metai, kai (1812) Vilkaviškyje apsilankė Prancūzijos imperatorius Napoleonas.

260 metų, kai (1757) Vilkaviškio mieste činšo registre minimi pirmųjų gatvių pavadinimai.

300 metų, kai (1717) paliudyti  Vilkaviškio seniūnai.

320 metų, kai (1697) patvirtintas Vilkaviškio herbas.

785 metai, kai (1232) totoriai saugojo Lietuvos sieną.

20 metų, kai (1996) atidengtas J. Basanavičiaus paminklas.

 

 

Parengė
Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos bibliografė