Per literatūrą skleidusiam laisvąją mintį Vladui Dubui - 135

„Kas yra tasai gyvenimas visatos amžinoj tyloj, abejingoj, chaotiškoj, apie nieką negalvojančioj ir nieko nejaučiančioj? Kas yra toji žmogaus gyvybė, išlekianti iš nebūties bedugnės ir veikiai krintanti į ją?“

Vladas Dubas

 

Literatūrologas, romanistas, mokslo visuomenės veikėjas, pedagogas Vladas Dubas gimė 1887 m. birželio 18 d. Žaliojoje (Žaliosios vlsč., Vilkaviškio apskr.).
Studijavo Varšuvos, Paryžiaus universitetuose. 1915 m. baigė Maskvos universitetą. 1918-23 mokytojavo Saulės gimnazijoje Kaune. Nuo 1920 m. skaitė literatūros paskaitas Aukštuosiuose kursuose Kaune, nuo 1922 m. dėstė romanistiką Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 m. Lietuvos universitetas); profesorius (1928). Bendradarbiavo periodinėje spaudoje: „Lietuva“, „Literatūra“, „Pradai ir žygiai“, „Studentų dienos“, „Lietuviškojoje enciklopedijoje“. 1931 m. redagavo ateistinį žurnalą „Vaga“.
V. Dubas rašydamas rėmėsi kultūrinės istorinės mokyklos principais, daugiausia nagrinėjo kūrėjų biografijas, jų kultūrinę aplinką. Jis rūpinosi lietuviško mokslinio stiliaus kūrimu, terminų norminimu. Įdomiai skaitė viešas paskaitas visuomenei.
Parašė: „Įvadas į bendrą literatūrą“ (vadovėlis aukštosioms mokykloms, 1923, 3 papild. leid.: „Literatūros įvadas“ 1931), „Prancūzų literatūros istorija“ (vadovėlis aukštosioms mokykloms, 2 t. 1929-1930), „Fransua Šatobrianas“ (François-Rene de Chateaubriand‘as: studija, 1925), „Anatolis Fransas“ (Anatole France: studija, 1928), „Volteras“ (Voltaire: studija, 1932), „Šarlis Bodleras“ (Charles Baudelaire: studija, rankraštis), biografinę apysaką „Vytukas“ (1934), kurią dedikavo mirusiam sūnui, novelių.
Literatūrologas mirė 1937 m. rugpjūčio 3 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
Jis paliko daug rankraščių ir neįgyvendintų planų. Jo darbai labai informatyvūs ir lengvai skaitomi. Asmeninis V. Dubo archyvas saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje bei Lietuvių kalbos ir literatūros institute.

Parengė
Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos bibliografė