Mirė garsus išeivis žurnalistas Romas Kezys

„Išeinat jūs, kai upės plaukia,
ir kai ruduo, ir kai žiema,
žiedų gegužio nepalaukia
jus iš čionai išvesdama
lemtis. Ne, ne lemtis - kelionė.
Ne, ne kelionė - nebuitis.
Ne nebuitis, o Viešpaties Valia.“

(Bernardas Brazdžionis)

Iš Niujorko atskriejo liūdna žinia, kad 2015 metų sausio 17 dieną, įpusėjęs devintą dešimtį, mirė žymus Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas ir žurnalistas Romas Kezys.
R. Kezys gimė 1930 m. sausio 16 d. Vištytyje, Vilkaviškio aps. 1948 m. baigė Uchte (Vokietija) liet. g-ją. 1952 m. JAV įsteigė skautų vyčių oktetą, jame dainavo, buvo jo pirmininkas. 1953 m. baigė Brooklyno, NY, koledžą; 1965 m. įgijo statistikos magistro laipsnį. 1952 - 1958 Niujorko skautų tuntininkas, 1952 - 1954 Liet. studentų sąjungos, 1954 - 1955 jos centro valdybos narys. 1961 m. įkūrė Niujorko vyrų oktetą ir skautų filisterių sk.; buvo jos pirmininkas. 1962 - 1964 „Mūsų vyčio“ vienas redaktorių. 1963 m. su kitais įkūrė Jaunimo organizacijų federaciją. 1963 - 1964 skautų Atlanto rajono vadas. 1966 m. Niujorke suorganizavo radijo valandėlę „Laisvės žiburys“, buvo jos vadovas. Daugelį metų didžiausio JAV miesto ir apylinkių lietuviškai kalbantys klausytojai sekmadienio rytais girdėdavo svarbiausias savo bendruomenės naujienas, žinias iš Lietuvos. 2002 m. gegužę Romas Kezys baigė darbą radijo programoje „Laisvės žiburys.
1977 m. subūrė vyrų dainininkų grupę „Vytis“, išleido jos dainų plokštelę. Nuo 1977 m. kelionių agentūros „Vytis“ savininkas. Bendradarbiavo „Darbininke“, „Drauge“, „Skautų aide“, „Vienybėje“.
Ne kartą yra lankęsis Lietuvoje, buvo atvykęs ir į savo gimtinę - Vištytį. 2009 m. R. Kezys išleido prisiminimų knygą „Nuo Vištyčio iki Niujorko“.
Kartu su žmona Daiva R. Kezys užaugino penkis sūnus gražiais lietuviškais vardais: Algį, Ričardą, Vytį, Rimą ir Edvardą. Už nuopelnus Respublikai 2001 metais Romas Kezys apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu.

Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliografė